Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
ไต้หวัน article
    
  กรุงเทพฯ-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซาน–ซีเหมินติง-ฮัวเหลียน 

นั่งรถไฟ Express Train–อุทยานไท่หลู่เก๋อ–ถ้ำนกนางเอน–อุโมงค์เก้าโค้ง
เส้นทาง : น้ำตกซางซุน-Marble Factory–ศูนย์ชา ลินซี-ฮัวเหลียน–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 

อุทยานเหย่หลิ่ว–ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง–ช้อปปิ้งCharm & Lucky Jade Center

อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ–ซื่อหลินกวนตี่–ตลาดซื่นหลิน–กรุงเทพฯ
   
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
   
05.25 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  อาคารผู้โดยสารขาออก

ประตูทางเข้าหมายเลข เคาเตอร์ การบินไทย

เจ้าหน้าที่ของเวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก  ก่อนขึ้นเครื่อง
07.25 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 634

(อาหารเช้าบนเครื่องบิน)
11.55 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ตึก 101 เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกสูง 508 เมตร 

สร้างโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

และการป้องกัน การวินาศกรรมทางอากาศมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก

นำท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 89 เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยก่อนจะลง 

จากตึกสู่ชั้นล่างซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป 

นำท่านสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหินอ่อนทั้งหลังการก่อสร้าง

ในปักกิ่งด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและ โรงละครแห่งชาติ

ชมวัดหลงซาน วัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน 

วัดแห่งนี้มีการบูรณะหลายครั้งในช่วง 200 ปี
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

พักที่โรงแรม ...........  ใน ไทเป

หลังอาหารแล้วชวนกันไปยัง ซีเหมินติง ย่านถนนคนเดินในรูปแบบของไนท์บาซาร์

ขอมอบเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจำนวนมากจนจุใจ จนถึงเวลานัดกลับโรงแรม
   
วันที่สองของการเดินทาง ฮัวเหลียน–นั่งรถไฟ Express Train–อุทยานไท่หลู่เก๋อ

น้ำตกซางซุน-Marble Factory–ศูนย์ชา ลินซี
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่สถานนีรถไฟความเร็วสูง ที่ฮัวเหลียน เพื่อไปยังสถานีปลายทาง

แล้วรถโค้ชนำท่านสู่อุทยานไท่หลู่เก๋อ
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชมอุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ เป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขา

และเทือกเขาลับซับซ้อนสวยงาม มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึง ทาโรโกะ เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบ

 ริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว

แวะชมวิวที่อุทยานฯ ชมถ้ำนกนางแอ่นและ อุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขา

และหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

ชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุนตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหล

จากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู่ ปากถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

และการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อู ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง 

อุโมงค์ 9 โค้ง บนถนนเหินกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ตัดผ่าน 

หุบเขาหินอ่อนจากด้านตะวันออกไป ทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่า สำหรับคมนาคม 

มีวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขา

ชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง 

เดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขา 

จากนั้นนำท่านชม โรงงานหินอ่อน Marble Factory ต่อด้วย ศูนย์ชา ลินซี
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม .................ใน ฮัวเหลียน
   
วันที่สามของการเดินทาง ฮัวเหลียน–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว–ไทเป
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม

ช่วงเช้านำท่านสู่สถานนีรถไฟ ฮัวเหลียน ลงสถานีปลายทางแล้วรถโค้ชนำท่านต่อไปยัง

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ที่อนุรักษ์สภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ ของภูเขาที่มี ความสวยงามตลอด 4 ฤดู มีเรื่องราวของการทำเหมืองแร่

และขุดทองในสมัยโบราณ ที่น่าสนใจ 

เชิญท่านเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เลือกซื้อขนม ที่ขึ้นชื่อและแปลกใหม่นานาชนิด

ปัจจุบันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังของไต้หวันหลายเรื่อง 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชมอุทยานเหย่หลิ่ว ที่ติดทะเล ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปต่างๆ 

มอบเวลาให้ท่านบันทึกภาพอันประทับใจในรูปแบบต่างๆ ของแท่งหินที่ถูกกรัดกร่อน

 ด้วยพายุทรายและกระแสน้ำ
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

พักที่ โรงแรม ใน ไทเป  
   
วันที่สี่ของการเดินทาง ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้ง Charm & Lucky Jade Center

อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ–ซื่อหลินกวนตี่–ตลาดซื่นหลิน–กรุงเทพฯ
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก

ชมโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี

ตลอดจนประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

ได้นำมาจากประเทศจีน โบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน 

แวะช้อปปิ้งที่ Charm & Lucky Jade Center
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

นำท่านชม อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ สร้างเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติในสมัยปฏิวัติ

ล้มราชวงศ์แมนจูรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่น จนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ผนังทั้ง 4 ด้าน

ของตัวอาคารกลางประดับด้วยรูปภาพและเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ 

หลังจากนั้นเข้าชม ซื่อหลินกวนตี่ ซึ่งเป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเช็ค

การตกแต่งแบบเรียบง่าย บ่งบอกถึงความสมถะ 

แวะช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป

ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก ก่อนกลับกรุงเทพฯ

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเถาหยวน
20.50 เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยการบินไทยโดย ที่ยวบินที่ TG 635

(อาหารค่ำบนเครื่องบิน) 
23.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

***********************

 

 
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

เที่ยว 3 อุทยาน ไต้หวัน article
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวสวนสนุก EDA-WORLD ไต้หวัน article