dot
Company Profile WHT
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัรว์ตรุกี
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
dot
Line
dot
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article

  

ทัวร์สโลเวเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย 
   
  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ–(เฮลซิงกิ)-ลุบเบลียน่า–เบลด-ลุบเบลียน่า-ซาเกรบ
  เมืองเก่า–ช้อปปิ้ง–อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่-เจเซร่า-ล่องทะเลสาบ-ซาดาร์ 
 เส้นทาง : โวดิเซ่–ซิบินิค–มหาวิหารเซนต์เจมส์-โทรเกียร์-สปลิท พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน  
  นีอูม–มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค–กระเช้าไฟฟ้า-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค  
  กำแพงโบราณ–ชาฟตัท-ดูบรอฟนิค–(เฮลซิงกิ)–กรุงเทพฯ
   
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–(เฮลซิงกิ) – ลุบเบลียน่า – เบลด
   
06.30  เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4เคาน์เตอร์S
  เจ้าหน้าที่ของเวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  ก่อนขึ้นเครื่อง
08.55  ออกเดินทางสู่ ลุบเบลียน่า โดยสายการบิน AY 090 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ
  (อาหารเช้าและกลางวันบนเครื่องบิน)
15.20  เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ 
16.50  ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ AY 723 ไปยัง ลุบเบลียน่า 
  ประเทศสโลเวเนีย
18.30 ถึงสนามบิน ลุบเบลียน่า เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย
  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด 
  ( ระยะทางลูบเบลียน่า – เบลด 54 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.00 ชม. )
ค่ำ อาหารค่ำพื้นเมืองที่โรงแรม 
  พักที่  ใน เบลด
   
วันที่สองของการเดินทาง เบลด–ถ้ำโพสทอยน่า–ลุบเลียน่า–ซาเกรบ
   
เช้า อาหารเช้า ABF ที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่านไปยัง ทะเลสาบเบลด ชมเกาะกลางทะเลสาบที่มีน้ำโดยรอบเป็น
  สีเขียวมรกตเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 
  เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดมาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว เจ้าบ่าวจะต้องอุ้ม
  เจ้าสาวขึ้นบันไดจากท่าเรือถึงประตูโบสถ์เบลด มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 
  เมื่อแพทย์ชาวสวิส Dr. Arnold Rivliเห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์
  ของเมืองนี้ จึงได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลาถึง 50 ปี
  จักร์พรรดินโปเลียนเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบมีคฤหาสน์ของติโต
  อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง
  “นำท่านล่องเรือแบบพื้นเมืองในทะเลสาบเบลด” สู่เกาะกลางทะเลสาบ
  ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบ
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ถ้ำโพสทอยน่า
  ( ระยะทางเบลด – โพสทอยน่า 101 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชม. )
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ชม ถ้ำโพสทอยน่า ที่สวยที่สุดในยุโรป อายุกว่า 2 ล้านปี ความยาวภายในถ้ำ
  27 กิโลเมตรนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำ ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน
  ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ชมหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสวยงาม 
  แบ่งเป็นห้องต่างๆ ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ต่อจากนั้นเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียน่า 
  เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย เมืองเล็กๆที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศเรียบง่าย
  สงบเและเป็นระเบียบ
  (ระยะทางโพลทอยน่า – ลูเบลียนา 52 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ0.45 นาที)
  ชมโบสถ์ประจำเมือง ชมจัตุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง และชมความสวยงาม
  ของสะพาน 3 สะพานที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน
  จากนั้น นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสโลเวเนียโดยรถโค้ชสู่ กรุงซาเกรบ
  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ได้ฉลอง
  ครบรอบเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ 
  และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
  ( ระยะทางลุบเบลียน่า – ซาเกรบ 140 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ชม. )
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น
  พักที่  ใน ซาเกรบ
   
วันที่สามของการเดินทาง ซาเกรบ – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม เขตเมืองตอนล่าง LOWERTOWN จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบ
  ด้วยห้างร้านนำสมัยแหล่งชุมชนของชาวซาเกรบ  ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jolacic
  ผู้ต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848 
  จากนั้นนำท่านขึ้นรถราง FUNICULAR สู่ UPPER TOWN
  เพื่อชมบริเวณที่เป็นที่ทำการของรัฐบาล และโบสถ์เซนต์มาร์ก
  แวะชม กำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 รายล้อมเมืองเก่าที่คงความ
  อัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ใน ปี ค.ศ.1731 
  ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน 
  ลวดลายตาหมากรุกแดงขาว เป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
  เข้าชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี 
  ปัจจุบันได้บูรณะ ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทอง
  ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์
  มอบเวลาให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในย่านตลาดสด
  พื้นเมืองที่เรียกว่า DOLAC MARKET ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางต่อ สู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่
  ( ระยะทาง ซาเกรบ – พลิตวิเซ่ 134 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.00 ชม. )
  ระหว่างทางแวะบันทึกภาพ ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคาโลวัช เมืองผลิตเบียร์
  ของโครเอเชียผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่
  รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
  เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
  มรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี 1979 มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์  
  พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ  มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง16ทะเลสาบ
  เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
ค่ำ อาหารค่ำท้องถิ่นที่โรงแรม
  พักที่  ในอุทยานพลิตวิเซ่
   
วันที่สี่ของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ เจเซร่า – ล่องทะเลสาบ – ซาดาร์ –โวดิเซ่
   
เช้า อาหารเช้า ที่โรงแรม
  นำท่านชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบ
  ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย
  หุบเขาต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจี ต่อด้วยนำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK
  ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ที่เชื่อมอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง
กลางวัน อาหารกลางวันท้องถิ่นทีภัตตาคาร
  ต่อจากนั้นเดินทางสู่ ซาดาร์  เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี
  (ระยะทางพลิทวิเซ่  - ซาดาร์   136 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม ) 
  เป็นเมืองท่าสำคัญบนคาบสมุทรทะเลอาเดรียติค เป็นท่าเรือสู่ประเทศอิตาลี  
  ที่มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ในยุคโบราณแวะชม ซีออแกน ผลงานการออกแบบ
  ที่มีชื่อเสียงของเมืองซาดาร์ โดยศิลปิน นิโคล่า บาซิช  เป็นผลงานด้านเสียง
  เพลงจากการทำแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝั่ง เมื่อน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง 
  ทำให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ ชม โรมันฟอรัม ลานประชุมกลางเมือง ปัจจุบัน
  หลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออก
  ของทะเลเอเดรียติก ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ โดแนท อยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม
  เป็นโบสถ์แบบไบแซนไทน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โวดิเซ่ เมืองตากอากาศริมทะเล 
  ( ระยะทางซาดาร์ – โวดิเซ่ 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )
  เชิญท่านบันทึกภาพชมท้องทะเลสีน้ำเงินคราม และท่าเทียบเรือยอร์ช 
ค่ำ อาหารค่ำท้องถิ่นที่ภัตตาคาร
  พักที่  ใน โวดิเซ่
   
วันที่ห้าของการเดินทาง  โวดิเซ่–ซิบินิค–มหาวิหารเซนต์เจมส์ มรดกโลก-โทรเกียร์ มรดกโลก–สปลิท 
   
เช้า อาหารเช้าABF ที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์จากโรงแรมแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค
  (ระยะทาง โวดิเซ่ – ซีบีนิค 14 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.30 ชม)
  แวะชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วย
  กระเบื้องสีแสดสไตล์เรอเนอซองส์ อิทธิพลจากอิตาลี 
  ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 
  ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์จาคอบ ผสมผสานสถาปัตยกรรม
  อิตาเลี่ยน ดัลเมเชี่ยนอย่างลงตัว  งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วย
  แผ่นหินต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ ในแคว้นดัลเมเชียนซีบีนิค 
  เมืองริมทะเลอาเดรียติคที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งขอโครเอเชีย ไปยัง โทรเกียร์
  เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
  (ระยะทางซีบีนิค – โทรเกียร์ 47 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.30 นาที) 
  ระหว่างทางแวะบันทึกภาพบนจุดชมวิว เมืองพรีโมสเตน เมืองเล็กที่สวยงาม
  และเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่
  มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยัง
  อุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม 
กลางวัน อาหารกลางวันท้องถิ่นที่ภัตตาคาร
  หลังอาหาร  นำท่านไปยัง เขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก– โรมันโบราณ
  เช่น ประตูเมือง ที่มีการบูรณะใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 
  ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอร์เรนซ์ สร้างในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี
  มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม แอนด์ อีฟ 
  และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ 
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสปลิท ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหารในศตวรรษที่ 15
  ( ระยะทางโทรเกียร์ – สปลิท 24 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.30 ชม. )
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น
  พักที่โรงแรม  ใน สปลิท
   
วันที่หกของการเดินทาง สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน – นีอูม (บอสเนีย) – มาลี สตอน  – ดูบรอฟนิค
   
เช้า อาหารเช้าABF ที่โรงแรม
  นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน 
  สร้างจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนที่ต้องการสร้างพระราชวัง
  สำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
  ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ
  ชมลานกว้างล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน เชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่ง
  ด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส
  และเซนต์สตาซิอุสภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน และรูปปั้นของ
  GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย
 
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
  ช่วงกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศบอสเนีย
  ( ระยะทางสปลิท – สตอน 186 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 ชม. )
  แวะบันทึกภาพ เมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย เพื่อนบ้านของโครเอเชีย 
  โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชียมาลีสตอน
  เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงชิมหอยนางรมสดๆ
  จากทะเลอเดรียติค พร้อมด้วยไวน์สด
  นำท่านเดินทางต่อ สู่ เมืองดูบรอฟนิค
  ( ระยะทาง สตอน – ดูบรอฟนิค 54 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 0.45 ชม. )
ค่ำ อาหารค่ำท้องถิ่นที่ภัตตาคาร
  พักที่  ใน ดูบรอฟนิค
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ดูบรอฟนิค มรดกโลก – กระเช้าไฟฟ้า – ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค
  กำแพงโบราณ – ชาฟตัท
   
เช้า อาหารเช้าABF ที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่านไปยัง สถานี กระเช้าไฟฟ้า สูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์
  ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค
  จากนั้นขอเปลี่ยนบนนยากาศโดย พาท่านล่องเรือชมความงามแบบพาโนราม่า
  วิวรอบตัวเมือง ดูบรอฟนิค 
  จากนั้นเดินทางต่อ สู่ ชาฟตัท เป็นเมืองเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย 
  ที่เหล่ามหาเศรษฐี นิยมมาพักผ่อนและนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า
  ( ระยะทาง ดูบรอฟนิค –ชาฟตัท 22 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 0.30 ชม. )
กลางวัน อาหารกลางวันท้องถิ่นที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดูบรอฟนิค 
  ( ระยะทาง ชาฟตัท  - ดูบรอฟนิค 22 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 0.30 ชม. )
  ต่อจากนั้นนำท่านชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลก
  นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค 
  สัมผัสกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด
  สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ
  ชมเมือง ดูบรอฟนิค ที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก เมื่อปี 1991
  ดูบรอฟนิค เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง
  อนุสาวรีย์เสียหาย และทรุดโทรม หลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามใน
  สนธิสัญญา ERDUT สงบศึก เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ  องค์การยูเนสโก้ และสหภาพ
  ยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซมเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น 
  ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้งมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลก
  ชมทัศนียภาพของเมืองแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติคตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณ
  ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองขึ้นกำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคา
  สีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้ยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร
  ว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณนี้
  ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิคจากนั้นนำท่านไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมือง
  สถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต เสาหินอัศวิน หอนาฬิกา 
  อยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก  สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก 
  ความพิเศษตรงลูกกลมใต้หน้าปัดแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน 
  ชมรูปปั้นของ นักบุญSt.Blaise โบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมือง 
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองสุดพิเศษ “ระบำลาโด้”
  พักที่  ใน ดูบรอฟนิค
   
วันที่แปดของการเดินทาง สนามบินดูบรอฟนิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
   
เช้า อาหารเช้าABF ที่โรงแรม
  หลังอาหาร ขอมอบเวลาท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอ้าท์จากโรงแรม
  เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค
11.00 เดินทางจากดูบรอฟนิคกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 182
  แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่เฮลซิงกิ
  (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
15.00 เดินทางถึงเฮลซิงกิ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
17.10 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ AY 089 กลับสู่กรุงเทพฯ
  (อาหารค่ำและเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบิน)
   
วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ
   
07.15  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
 ******************  

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน