Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน

 

 
      มรดกโลก ในกลุ่ม 3ประเทศยุโรปตะวันออก 
        สาธารณะรัฐเชค – ออสเตรีย – ฮังการี 
       และทัศนศึกษาในมิวนิค - เยอรมันนี 
    
  กรุงเทพฯ–(โดฮา)–มิวนิค– จัตุรัส มาเรียน พลาสท์-ปราสาทโฮเฮนชวาเกา
  มิวนิค-พิพิธภัณฑ์  และ โชว์รูม  BMW-วัตเตน-โชว์รูม สวารอฟสกี้ 
  ฮัลสตัท / มรดกโลก-เซนต์ โวล์ฟกัง / มรดกโลก-ซาลส์บวร์ก / มรดกโลก  
 
 เส้นทาง :
 
เชสกี้-ครุมล๊อฟ–ปราสาท ครุมลอฟ มรดกโลก–คาโลวี วารี่-กรุงปราก
ปรากฮรัทคานี เวียนนา–พระราชวัง เชอนบรูนน์ มหาวิหาร เซนท์สตีเฟน 
พระราชวัง เชอนบรูนน์ มหาวิหาร เซนท์สตีเฟน-ถนนวงแหวน-ถนนวงแหวน 
  อาคารโบราณที่ทำการรัฐ-บูดาเปสต์–เนิน แกลเลิท-ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ
  ฮีโร่สแควร์-วิหารเซนท์ แมทเธียส–ถนนมรดกโลก  แอนดร่าซี
  อนุสาวรํย์แห่งชัยชนะ-ถนนวาซีอูฟี บูดาเปสต์-(โดฮา )–กรุงเทพฯ
  
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
   
 23:30 เชิญคณะเดินทางพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  ชั้น 4สายการบิน คาตาร์ แอร์ไลน์ส  QR เคาเตอร์ Q  เจ้าหน้าที่ของ 
  เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
   
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพ – ( โดฮา ) – มิวนิค -  จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฮอฟบราว เฮาส์
   
 02.50 ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบิน คาตาร์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ QR 611
 05:40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง  ท่านจะมีเวลาเลือกหาสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
  และหมายตาไว้ชื้อตอนขากลับ
 08:20 ออกเดินทางต่อสู่ มิวนิค โดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ QR 003
  ( อาหารเช้า และกลางวันบนเครื่องบิน )
 13.30  ถึงสนามบินมิวนิค
  หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  และมอบเวลาให้ท่านปรับตัวให้สบายๆ เข้ากับเวลาและภูมิอากาศของยุโรปแล้ว
  รถโคชปรับอากาศขนาดใหญ่ รอรับ นำท่านไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอิน
 15.15 มอบเวลาให้ท่านพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วนำท่านไปยัง จัตุรัสมาเรียนพลาสต์ 
  Marien Platzจุดเริ่มต้นของเมืองมิวนิค  ย่านธุรกิจใจกลางเมือง
  ชมโบสถ์ประจำเมือง Frauenkriche และเสาของรูปปั้นพระแม่มารีอาทองคำ
  และศาลาว่าการที่มีหอคอยแบบโดมเหมือนหัวหอมสองยอด สัญลักษณ์ของมิวนิค 
  ที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง และ หอระฆังสูง 85 เมตร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
  โกธิคที่งดงาม สร้างในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 มอบเวลาให้ท่าน
  ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดในบริเวณสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้เคียง  จนถึงเวลานัด
   
   
 18.30 อาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม   ในมิวนิค
   
วันที่สามของการเดินทาง มิวนิค–ฟุสเซ่น–โฮเฮนชวานเกา 
  ปราสาทโบราณต้นแบบในดิสนีย์แลนด์–ช๊อปปิ้งมิวนิค
   
 07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
 08.30 รถโคชนำท่านจากมิวนิค ลงใต้สู่เมืองพูเซนไปยัง ปราสาทโบราณในโฮเฮนชวานเกา
  ( มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา ระยะทาง 120 กม ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง )
  การเดินทางผ่านย่านชนบทที่สวยงาม เป็นป่าไม้สลับเนินเขา และคอกปสุสัตว์
  ผ่านเมืองฟุสเซนไปยังโฮเฮนชวานเกา รถโคชจอดที่โกแมมูลเลอร์ 
  เชิงเขาที่ท่านจะเปลี่ยนเป็นรถสองแถวขนาดกลาง เพื่อขึ้นไปยัง ปราสาทโบราณ
  ข้ามสะพานของปราสาท และเข้าชมบรรดาห้องต่างๆ ที่มีอยู่สลับซับซ้อน
 
 13.00 อาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง
  หลังอาหารแล้ว นำท่านกลับไปยังมิวนิค  สู่ย่านแสดงสินค้า และมอบเวลาให้ท่าน 
  เลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก หรือสินค้าคุณภาพ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
 ค่ำ อาหารค่ำภัตตาคาร 
  ภัตตาคารนี้เดิมเป็นโรงเบียร์ เก่า แต่เปลี่ยนเป็นภัตตาคารอาหารพื้นเมือง แบบเยอรมัน
  บาวาเรียพิเศษ คือ ขาหมู เยอรมันและไส้กรอก แถมเบียร์ต้นตำหรับ ระหว่าง อาหาร
  จะมีการแสดงพื้นเมือง ที่แปลกตาและดนตรีท้องถิ่นพักที่โรงแรมเดิม ในมิวนิค
   
วันที่สี่ของการเดินทาง โชว์รูม BMW MUSEUM  - มิวนิค  – วัตเตนส์  – โชว์รูมของสวารอฟสกี้
  ซาลส์กัมเมอร์กูท –ฮาลสตัทท์ / มรดกโลก -  เซนท์วูลฟกัง
   
 07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม 
 08.30 ช่วงเช้านำท่านไปยังพิพิธภัณฑ์ และ โชว์ รูม ของBMW MUSEUM
  ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถ BMW BAVARIAN MOTOR WORKS
  ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณรุ่นแรกๆ จนถึงรุ่นปัจจุบัน ซีรี่สต่างๆ ครบ 
  ถ้าสนใจท่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษโลกของ BMW ในอาคาร
  เอนกประสงค์นี้  มีทั้งนิทรรศการ โชว์รูม และศูนย์จำหน่าย ของที่ระลึก ของ BMW
  ( ระยะทาง มิวนิค – วัตเตนส์ 150 กม ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง )
  ออกจาก  BMW  แล้วนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเยอร์มัน 
 
   เข้าสู่ประเทศออสเตรียผ่านเมือง วัตเตนส์
 13.00 แวะโชว์รูมของ สวารอฟสกี้ SWAROVSKI มอบเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้า
  คุณภาพหลากหลายชนิด ตั้งแต่แหวนคริสตัล สร้อยคอ จี้คริสตัล เครื่องประดับบ้าน 
  จนถึงโคมแขวนแชนเดอเลียร์ที่สวยงามรุ่นล่าสุด
  หลังจากเลือกชม และซื้อสินค้าจนพอใจแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
 13.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
  เดินทางสู่ ซาลส์กัมเมอร์กูท หรือบริเวณที่รวมของเมืองริมทะเลสาบที่สวยงาม
  ถึงเมืองฮัลสตัท
  ( ระยะทาง วัตเตนส์ – เซนท์ วูลฟกัง 221 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )
  ผ่านชมทิวทัศน์ที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้างทางเมืองฮัลสตัท ซึ่งองค์การ 
  ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและได้ชื่อว่า เป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุด
  ในโลกแห่งหนึ่ง  สัมผัสความมหัศจรรย์ภาพ ของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบ ของเทือก
  เขาอยู่ด้านหลังราวกับภาพวาด
 
   ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนต์ โวล์ฟกัง เมืองริมทะเลสาบ
  มีเทือกเขาแอลป์ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นฉากหลัง  บ้านเรือนสวยงามมีลวดลาย
  วาดตกแต่งบ้านแบบชาเล่ย์มีระเบียงปลูกดอกไม้สวยงามนานาชนิด  เคยเป็น
  เมืองที่การท่องเที่ยวออสเตรียกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมา 
  ประพาสมอบเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบและบ้านเมือง
  และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
 20.15 อาหารค่ำที่ ภัตตาคาร  
  พักที่โรงแรม  ในเซนต์ โวล์ฟกัง
   
วันที่ห้าของการเดินทาง เซนท์วูลฟกัง–ซาลสเบิร์ก มรดกโลก-เชสกี้ ครุมลอฟ และปราสาทโบราณ
  มรดกโลกครุมลอฟ-คาโลวี วารี่ เมืองน้ำแร่
   
 07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
 08.00 ออกเดินทางจากเซนท์ วูลฟกัง ขึ้นเหนือ ยังซาลส์เบิร์ก มรดกโลก
  ( ระยะทาง เซนท์ วูลฟกัง – ซาลส์เบิร์ก 47 กม . ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง )
  บริเวณเมืองเก่าที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก
  นำท่านเดินเล่นในถนน GETREIDEGASSE  ซึ่งเป็นถนนสายสั้นๆหน้าบ้าน
  ของท่านคีตกวี โมซาร์ทที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ที่ขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
  จนถึงจุดเปลี่ยนม้าสมัยโบราณหน้าบ่อน้ำพุกลางเมือง 
 
  ต่อจากนั้น แวะชมสวนมิราแบล MIRABELLI GARDEN ที่เป็นฉากหนึ่งของ
  ภาพยนต์ยอดนิยมเรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์   สวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดิม
  ที่มีดอกไม้นานาพันธ์ น้ำพุที่สวยงาม 
  และรูปปั้นเทพเจ้าสมัยโบราณ และ  จากสวนนี้ ท่านสามารถบันทึกภาพ  
  ปราสาท ซาลส์เบิร์กHOHENSALZBURG ที่อยู่บนยอดเขาไว้เป็นที่ระลึก
 
  อำลาเมืองซาลส์เบิร์กแล้วเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรียเข้าสู่ประเทศเสาธารณะรัฐเชค
  ( ระยะทางจาก ซาลส์เบิร์ก–แชสกี้ครุมลอฟ 201 กม.เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง )
  ตลอดสองข้างทางมีทัศนียภาพสลับกันระหว่าง ป่าไม้ เนินเขา บ้านเรือนแบบชนบท
  ที่แปลกตาไปจนถึงเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ CESKY KRUMLOV เมืองโบฮีเมีย
  โบราณเก่าแก่สร้างเมื่อศตวรรษที่ 13 ริมแม่น้ำ วัลตาวาปัจจุบัน
  อาคารโบราณหลายร้อยแห่งที่สร้างในสถาปัตยกรรมหลายแบบในยุค โกธิค  บาโรค 
  และ เรอเนซซอง ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 กลางวัน  อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น 
  หลังอาหารแล้วมอบเวลาให้ท่านบันทึกภาพปราสาทโบราณ ครุมลอฟ
  สมัยยุคกลาง KRUMLOV CASTLE
  ไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางขึ้นเหนือ ผ่านป่าไม้ หมู่บ้านชนบท และเนินเขา
 
  ต่อไปยังเมืองนำแร่ คาโลวี วารี่ KARLOVY VARY อายุกว่า หกร้อยปี
  ( ระยะทาง เชสกี้ ครุมลอฟ –คาโลวี วารี่ 236 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
  เมือง คาโลวี วารี่ เป็นเมืองเก่าสมัยโบราณ สร้างริมแม่น้ำ แทปปล้า เมื่อประมาณ
  ศตวรรษที่ 14เป็นเมืองน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 75 องศาเซลเซียส
  ถึง 12 แห่ง ที่มีผู้นิยมมาท่องเที่ยว และรักษา
  โดยการแช่น้ำแร่ และบางรายสามารถดื่มน้ำแร่ผสมสมุนไพร เป็นส่วนหนึ่งในการ
  รักษาโรคเดินทางถึงเมืองในเวลาช่วงเย็น จึงขอนำท่านเที่ยวชมเมืองเบื้องบางแห่ง
  และย่านช้อปปิงเป็นการโหมโรง ก่อนไปยังภัตตาคาร
   
  ค่ำ  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม ใน คาโลวี วารี่
   
วันที่หกของการเดินทาง คาโลวี วารี่–ปราค–ปราสาท ปราค ฮรัทคารี / มรดกโลก–สะพานชาลส์บริดจ์ 
  ประตูเมือง ย่านเมืองเก่า–นาฬิกา ดาราศาสตร์–วิหาร ตินน์–ศาลาว่าการเมืองเก่า
  ช้อปปิ้งโบฮีเมียน คริสตัล
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่านเที่ยวชมเมืองนำแร่ คาโลวี วารี่ เมืองตากอากาศเล็กๆ  ที่มีอากาศ
  บริสุทธิเข้าชมบ่อน้ำแร่บางแห่งที่มีอุณหภูมิ และการปนของแร่ในน้ำ ที่ไม่เหมือนกัน
  เชิญลองดื่มน้ำแร่ ด้วยภาชนะลักษณะพิเศษเฉพาะ  เป็นรูปกาที่ต้องดื่มจากพวย
  กาเล็กๆที่ท่านสามารถซื้อไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝาก ก่อนออกจากเมือง
  นำท่านไปช้อปปิงที่ย่านสรรพสินค้าที่ท่านจะเลือก
  สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และ  ร้านขาย   เครื่องปั้นดินเผา  พอเซอเลน 
  ชุดอาหารและชุดน้ำชาที่สวยงาม
 
 กลางวัน   อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
  หลังอาหารแล้วนำคณะเดินทางสู่กรุงปราก เมืองหลวง ของสาธารณรัฐเช็ก นครแห่ง
  ปราสาทหรือโรมแห่งตะวันออก
  (ระยะทาง คาโลวี วาร่ – ปราค 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )
  แวะบันทึกภาพ ปราสาท ปราก ฮรัทคานี บนเนินเขา สร้างสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 สมัย
  ราชวงศ์ Premyslids  ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี
 
  ต่อจากนั้นชวนกันเดินเล่นบนสะพานชาร์ลบริดจ์ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำ วัลตาวา
  สไตล์โกธิคที่สร้างตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระ เจ้าชาร์ลที่ 4 
  ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือก
  ซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพานเดินสู่ประตูเมืองเก่า
 
 
  Powder Gate  ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall 
  ที่สร้างเมื่อค.ศ.1338  ชมวิหาร ตินน์ Tinn Cathedralมหาวิหารเซนต์ วิตุสSaint Vitus 
  อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิค
  ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปรากซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็น
  ที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1
  และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สวยงามและตีบอก
  เวลาทุกๆชั่วโมง มอบเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโบฮีเมีย และเครื่องแก้วคริสตัล
  หลากหลายชนิดจนถึงเวลานัด
 
 
 ค่ำ อาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ในปราค
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ปราค–เวียนนา–ถนนสายวงแหวน–มหาวิหาร เซนท์ สตีเฟน 
  อาคารต่างๆ สถาปัตยกรรมแบบโกธิค-โรงละครโอเปร่า
   
 07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
 08.00 รถโคชคันเดิม นำท่านออกจากกรุงปราค เดินทางลงใต้ข้ามพรมแดนเชค
  ผ่านเส้นทางธรรมชาติ ของทิวเขาสูง 
  และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของ ป่าไม้ เข้าสู่ประเทศออสเตรียอีกครั้ง
  ( ระยะทาง ปราค – เวียนนา 340 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )
  ถึงกรุงเวียนนา นครแห่งการดนตรี เมืองหลวงของออสเตรียแล้วนำท่านนั่งรถ
  เลียบเมืองผ่านชม และหยุดบันทึกภาพอาคารโบราณ สร้างในแบบสถาปัตยกรรม
  ดั้งเดิม ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน 
  เช่นอาคารที่ทำการรัฐบาล ตึกรัฐสภา สร้างระหว่าง ค.ศ.1873-1883 เคยใช้เป็น
  ที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียน  จนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิ
  ในสงครามโลกครั้งที่ 1ชมโรงละครโอเปร่า  ที่สร้างระหว่างปีค.ศ.1863-1869 
  ตัวอาคาร ถูกทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
  เปิดใหม่อีกครั้งใน ปี1955  ต่อด้วยผ่านชม อาคารองค์การระหว่างประเทศ
  อาคารของมหาวิทยาลัยเวียนนา ฯลฯ
 
  ช่วงกลางวันนำท่านกลับไปยังกรุงเวียนนา ผ่านชมสวนสาธารณะกลางเมืองถนนสาย
  วงแหวน  Ringstrasse ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา
  แล้วนำท่านไปยังย่านสรรพสินค้า
 12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ช่วงกลางวัน นำท่านไปยังมหาวิหาร เซนท์ สตีเฟน ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6
  โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
 
 
  มอบเวลาให้ท่านช้อปปิงในบริเวณเดียวกัน ซึ่งหลากหหลายไปด้วย สินค้าเครื่องแก้ว 
  สินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด  เช่น Louis Vitton  Gucci ร้านนาฬิกา Bucherer
  สินค้าเสื้อแฟชั่นทันสมัย เช่น Zara  H&M และสินค้าของฝาก เช่น ชอคโกแลต ขนมหวาน
  แวะชิมของหวานที่ร้านเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786 
  ในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ ถนนคนเดินใจกลางกรุงเวียนนา
 19.00 อาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม ในเวียนนา
   
วันที่แปดของการดินทาง  พระราชวังเชอนบรูนน์-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-ช้อปปิง-เวียนนา–บูดาเบสน์
  ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ–อาคารรัฐสภาริมแม่น้ำดานูบ
   
 07.00 อาหารเช้าที่ โรงแรม
 09.21  ช่วงเช้า นำท่านไปชมความงามของ พระราชวัง เชอนบรุนน์  ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก 
  ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
  ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่ ในสถาปัตยกรรม แบบศิลปรอคโคโค
  ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แข่งกับพระราช
  วังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 
  ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงกระจกห้องบรรทมห้องทรงอักษร ห้องเครื่องลายคราม
  จีนห้องอำพัน พลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
 
 
 12.00 อาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารแล้วรถโคชคันเดิม นำท่านเดินทางจากออสเตรีย ไปยังฮังการี
  ( ระยะทาง เวียนนา – บูดาเพสท์ 241 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )
  เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 
  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด
  ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี
  ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง แม่น้ำดานูบ”
  เมืองนี้ ได้ชื่อจากเมืองสองเมือง คือ เมือง บูดา ซึ่งเป็นเมืองอยู่บริเวณภูเขา
  และเมือง เพสท์ซึ่งอยู่บริเวณพื้นราบ เมื่อรวมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นเมืองหลวง
  จึงได้ชื่อว่า บูดาเพสท์ขึ้นชม จุดชมวิวที่สวยงามสวยงามที่สุดของบูดาเปสต์
  และความงามของแม่น้ำดานูบ ที่ ชิตทาเดลบนเนินเขาเกลเลอท  สูงจากระดับ
  น้ำทะเล 140 เมตรจากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  ชมความงามของทิวทัศน์ 
  และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี 
 
  ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่สองฟาก ฝั่ง เช่น อาคารรัฐสภา  ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรม
  แบบโกธิกริมแม่น้ำดานูบ สถาปัตยกรรมคล้ายกับที่มีในลอนดอนริมแม่น้ำเทมส์ 
  เรือน้อยนำท่านลอดใต้สะพานเชนบริดจ์ สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำ
  ดานูบ โดย วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างนำมาจากอังกฤษ
  แล้วไปขึ้นฝั่งเพื่อไปยังภัตตาคาร
 
 19.00 อาหารค่ำที่ภัตตาคารพื้นเมือง  Kaltenberg  Kinizsi
  พักที่โรงแรม  ในบูดาเพสท์
   
วันที่เก้าของการเดินทาง บูดาเปสต์–จตุรัสฮีโร่สแควร์–วิหารแมเธียส–ป้อมชาวประมง
   
 07.30 อาหารเช้าที่ โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษฮีโร่สแควร์ HEROS’ SQUARE
  บนฝั่งเพสต์  ชมอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ
  MILLENARY MONUMENT ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของ
  ชาวแมกยาร์ถ่ายรูป วิหาร แมทเธียส SAINT MATTIUS สร้างในสไตล์ 
  นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ชื่อวิหารนี้ 
  ตั้งคามพระนามของกษัตริย์แมทเธียส ที่ทรงพระปรีชาสามารถ วิหารนี้เคย
  ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวม มงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์ 
  เป็นอนุสาวรีย์ ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้าผลงาน ที่งดงามของ
  ศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง FISHERMEN’S BASTIAN
  ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
 
 
 
กลางวัน  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
  หลังอาหารแล้วนำท่านไป ช้อปปิงส่งท้ายที่ย่านสรรพสินค้าบริเวณถนน วาซีอูฟี
  ที่มีสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก ผ้าลูกไม้ทอมือ เครื่องแก้ว จานและพาชนะเครื่องปั้น
  ดินเผาพอเซอเลนที่สวยงาม  จนถึงเวลานัดไปยังสนามบินบูดดาเพสท์
  เพื่อทำคืนภาษี และมีเวลาช้อปปิ้งส่งท้ายภายในสนามบิน
17.05 เดินทางสู่ โดฮาโดยสายการบินคาตาร์ แอร์ไลน์ส  เที่ยวบินที่ QR948
  ( อาหารค่ำบนเครื่องบิน )
23.20 ถึงสนามบินโดฮา
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบิน ท่านมีเวลาแวะไปยังร้านที่หมายตาไว้เมื่อขามา
   สำหรับเลือกซื้อของถูกใจและสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ก่อนกลับ
   
วันที่สิบของการเดินทาง ( โดฮา )–กรุงเทพฯ 
   
01.10 ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ QR 614
12:05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   
 ************************

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน