Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
เฉินตู/จิ่วไจ้โกว/หวงหลง article

 

 

   

อุทยานแห่งชาติจิ่ว ไจ้ โกว และหวงหลง  6 วัน 5 คืน
 

 
  กรุงเทพฯ – เฉินตู – ถนนจิ๋นหลี่ - การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก – เม่าเสี้ยน

 ส้นทาง :

ทะเลสาบเตี๋ยซี - กำแพงเมืองโบราณซงพาน  – อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า
  ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบยาว-ทะเลสาบไข่มุก - น้ำตกธารไข่มุก - โชว์ทิเบต 
  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – บัวหิมะ - ผ้าไหม - วัดแพะเขียว –เฉินตู – กรุงเทพฯ
 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เฉินตู – ถนนจิ๋นหลี่ - การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก
   
 08.00 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  3
  เคาเตอร์สายการบินไทยอินเตอร์
  เจ้าหน้าที่ของ  เวิลด์ไวด์ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 10.05 ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
  ( อาหารกลางวันบนเครื่องบิน )
 14.00 ถึงสนามบินเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  นำท่านเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศเข้าเมืองเฉินตูสู่ ถนนจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศ
  สมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีมีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ  รวมทั้งของฝากของขายเป็นจำนวนมาก
  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดเพื่อไปยังภัตตาคาร
    
 18.00 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านชมการแสดงอุปกรณ์จีน และการแสดงตลก
  ต่อจากนั้น เป็น การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก  ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากาก
  สามารถทำได้ภายในเสี้ยววินาที  โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมา
  ภายในตระกูลเดียวหลายชั่วอายุคนไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
     
  พักที่โรงแรม ใน เฉินตู
   
วันที่สองของการเดินทาง เฉินตู-เม่าเสี้ยน–ทะเลสาบเตี๋ยซี-เมืองโบราณซงพาน–กำแพงเมืองโบราณ-จิ่วไจ้โกว
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านสู่เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชม)
  ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม
  ระดับความสูง 3000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างเห็นทะเลสาบสีเขียว
  เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขาเข้มสดไร้เงาสะท้อน
  จนดูราวเป็นกระเบื้องยาวขนาดใหญ่  “ทะเลสาบเตี๋ยซี” มีเรื่องเล่าว่าเกิดจากมีแผ่นดินไหว ปี พศ.2478
  ได้กลืนสิ่งก่อสร้างและทุกสรรพสิ่งหายไปในพริบตาความงามทางธรรมชาติบางครั้ง
  ก็แฝงไว้ด้วยความโหดร้ายอย่างเหลือเชื่อ
 
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางต่อไปยังจิ่วไจ้โกว เพื่อชมทะเลสาบเตี๋ยซี มีน้ำสีเขียวดั่งเทอร์คอยซ์บนที่ราบสูง
  สลับด้วยแนวทิวเขาทะเลสาบเกิดจาแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและ
  ได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ
  จากนั้นนำท่านแวะชมเมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้า เมืองที่แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่น
  และชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบ ชา ผ้าแพร เกลือ  และของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า
  แกะ ขนแกะ  และหนังสัตว์ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง
  อิสระเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลา รถโค้ชนำท่านเดินทางกลับสู่จิ่วไจ้โกว
 
 
 18.00 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่ โรงแรม ใน จิ่วไจ้โกว
  หมายเหตุ :
  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว สูง 1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและอุทยานแห่งชาติหวงหลง
  อยู่สูง 3,900 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีความหนาแน่นของอากาศบางจึงต้องดูแลสุขภาพ
  ให้แข็งแรงและพักผ่อนให้เพียงพอ เวลาเดิน พูด และการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆ 
  ควรทำอย่างไม่เร่งรีบและควรมีกระป๋องออกซิเจน ติดตัวไปด้วยตลอดเวลา
   
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกวเต็มวัน–ทะเลสาบแรด–ทะเลสาบซูเจิง–น้ำตกซูเจิง-ทะเลสาบเสือ
  ทะเลสาบแพนด้า–ทะเลสาบไผ่ลูกศร– ทะเลสาบยาว–ทะเลสาบไข่มุก-น้ำตกธารไข่มุก 
  โชว์ทิเบต
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังอาหารแล้ว นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ชมทั่วบริเวณอุทยานตลอดทั้งวัน
  ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์  “จิ่วไจ้โกว”อำเภอหนานปิง ทางเหนือของมณฑลเสฉวน
  ห่างจากตัวเมืองเฉินตู ประมาณ 500 กิโลเมตร  สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร 
  มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อ14 ธันวาคม ค.ศ.1992
  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  ทางธรรมชาติมีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่า จิ่วไจ้โกว มีแม่น้ำลำธารมีทะเลสาบใหญ่น้อย
  นับร้อยแห่ง ชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามมีเงาสะท้อนภาพของภูเขา
  และป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม มอบเวลาให้ท่านสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษา
  โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์  ชมความงามของ  ทะเลสาบแรด   ทะเลสาบมังกรหลับ
  ทะเลสาบซูเจิง  น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
  ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการ  ทะเลสาบเสือ  ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร
  ทะเลสาบฤดูกาลที่มีสีของน้ำสะท้อน ภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
 
 
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
  ช่วงกลางวัน ชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขา
  ในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตา
  โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม
  น้ำตกธารไข่มุก เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อย ที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล
  มีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร  โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับ
  ราวกับความงามของเส้นไข่มุก เชิญท่านดื่มด่ำกับ ธรรมชาติที่สวยสดงดงามจนถึงเวลานัด
 
 
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม
   หลังอาหารค่ำ  ชมโชว์ทิเบต การแสดงฟ้อนรำอันสวยงามตระการตาของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้ง
   ชาวทิเบตและชาวเจียง
      
   ทักที่โรงแรมน ใน จิว ไจ่ โกว 
   
วันที่สี่ของการเดินทาง จิ่วไจ้โกว–พิพิธภัณฑ์ทิเบต-อุทยานแห่งชาติหวงหลง
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ก่อนขึ้นอุทยานหวงหลง  ควรดูแลสุขภาพร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจาก อุทยานหวงหลง
  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล   3,800 เมตร เวลาเดิน  พูด  แต่ละอิริยาบทควาทำช้าๆไม่ควรเร่งรีบ
  และควรมีกระป๋องออกซิเจนติดตัวด้วย
  นำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหวงหลง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3  – 3.50  ชม.
  ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามที่เสมือนยุโรปเห็นภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า 
  ระหว่างทางมีต้นสนเรียงรายเป็นทิวแถว ผ่านชมต้นน้ำหมิ่งเจียงเป็นสาขาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด
  ของแม่น้ำแยงซีเกียง 
  ระหว่างไป อุทยานหวงหลงนำท่านแวะ ชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต แสดงวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  ของทิเบต แสดงเครื่องมือหินต่างๆ แบ่งเป็นสามสมัยคือ สมันหินเก่า (Paleolithic)
  สมัยหินใหม่ (Neolithic)   และ สมัยโลหะ เริ่มยุค Pleistocene 
  นอกจากเครื่องมือหินแล้วมีเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรม ชูกง  (Chugong)
  ทำละเอียดกว่าของวัฒนธรรมคาโร (Karo) การเปรียบเทียบเครื่องมือหินกับเครื่องมือ
  ยุคปัจจุบัน แสดงฟอสซิลพืชพันธุ์ต่างๆ บ้างเชื่อว่าชิงเคอเป็นวัชพืชที่เจ้าหญิงเหวินเฉิง
  นำเข้ามาสมัยซงจ้านกานปู้  แต่การพบฟอสซิลแสดงว่าเป็นพืชที่  เครื่องมือที่ทำด้วยเขาและกระดูกสัตว์
  ภาพเขียนบนหินตามถ้ำมีตำนานเล่าว่าในสมัยเริ่มแรกของทิเบต ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง
  ชาวทิเบตต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน โชคดีที่ได้พระองค์หนึ่งผ่านมานามว่า Vajravarathi
  ได้มาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  โดยทำให้หินวิเศษ หล่นมาจากฟ้า ใครก็ตามที่เชื่อมั่น
  ก็จะปลอดภัยจากโรคร้าย  ปลอดจากความหายนะและโชคร้ายทั้งปวง
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง
  หรือ สระมังกรเหลือง เป็นลำธารไหลลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี
  มีลักษณะทางธรรมชาติคือเป็นหินปูนเกิดจากการตกตะกอนเป็นแอ่ง ชั้นตามระดับความสูงขอภูเขา
  หินปูนเล็ก ใหญ่กว่า  400 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆ มีสีเชียวอมฟ้าอ่อนแก่
  สลับกัน กล่าวกันว่าที่นี้เป็นที่อยู่ของพญามังกรหลือง   หลังจากดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามและอากาศ
  ที่บริสุทธิ์จนพอใจแล้ว นำท่านไปยังโรงแรม
     
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ของโรงแรม
  พักที่โรงแรม   ใน หวงหลง
   
วันที่ห้าของการเดินทาง หวงหลง–ร้านบัวหิมะ–เฉินตู–ถนนคนเดิน-ชุนซีลู่
   
 07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  รถโคชคันเดิม นำท่านเดินทางจากหวงหลงรวดเดียวถึงเฉินตู (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
  ผ่านทัศนียภาพของป่าไม้ ขุนเขา ทะเลสาบ และแอ่งน้ำที่แปลกตา
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วรถโคชคันเดิมนำท่านเดินทางต่อจนถึงเมืองเฉินตู ระหว่างทางสัมผัสความเป็นธรรมชาติ
  ทิวทัศน์สองข้างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติจนลืมความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง
  จนถึงเมืองเฉินตูนำท่านแวะร้านยาบัวหิมะ เลือกซื้อไว้ใช้หรือ ฝากคนที่บ้าน
 18.00 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ในบริเวณนี้เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นและห้างสรรพสินค้า
  และร้านค้าหลายแห่ง มอบเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
  พักที่โรงแรม   ในเฉินตู
   
 วันที่หกของการเดินทาง  ร้านผ้าไหม–วัดแพะเขียว–เฉินตู–กรุงเทพฯ
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่าน แวะร้านผ้าไหม ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัยจนพอใจ
  เข้าชมวัดแพะเขียว ชินหยาง กง  สำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน
  ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดา
  ที่คนจีนนับถือสิ่งที่น่าสนใจคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลือง
  ที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ง “มีเขาข้างเดียว”
  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ  จะเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้
  มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนวัว กลีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย 
  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ 
  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู
  คนจีนเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย  ให้นำมือไปลูบแล้วจับส่วนนั้นของแพะ  แล้วจะหายจากการป่วย
    
    
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 619
  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
   
******************************

 
โปรแกรมทัวร์จีน

จางเจียเจี้ย / อู่หลง / ฉงชิ่ง article
ซีอาน/ลั่วหยาง
เซี้ยงไห้/หังโจว/อี้อู article
คุนหมิง / ต้าลี่ / ลี่เจียง / แชงกรีล่า article