Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
อะโสะ/คุมาโมโต้/เฮ้าท์ เทน บอช / ฟุกุโอกะ article

     

 
เส้นทาง :  กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ-ฟุคุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุ–จิโกกุเมกุริ-อะโสะ 
  ภูเขาไฟอะโสะ–นั่งกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟ-คุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้
  ซาเซโบะ–เฮ้าส์เทนบอช/หมู่บ้านฮอลแลนด์–ช้อปปิ้งคัสสุ-พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท 
  ฟุคุโอกะ–เท็นจินช้อปปิ้ง-แคนัลซิตี้-ฟุคุโอกะ–กรุงเทพฯ 
  
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
   
22.00 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยอินเตอร์
  เจ้าหน้าที่ของ เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
   
วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – บ่อน้ำแร่ร้อน จิโกกุเมกุริ
   
00.50 ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะประเทศญี่ปุ่น โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
  อาหารว่างและอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบินก่อนถึงสนามบิน
08.00 ถึงสนามบินเมืองฟุคุโอกะ 
  หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  มอบเวลาให้ท่านเปลี่ยนแปลงอิริยาบทให้สบายๆ 
  ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ  และเวลาของญี่ปุ่นที่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง 
  นำท่านนั่งรถโคชปรับอากาศผ่าน เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของ เกาะคิวชู
  ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่งแล้วเดินไปยังเมือง
ดาไซฟุ 
  ระหว่างทางมีซากกำแพงปราการที่สร้างเพื่อต้านการรุกรานจากทัพมองโกล
10.00 ถึงศาลเจ้าดาไซฟุ
  เข้าชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอก
  ซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลงที่เมืองนี้  
  หลังจากนั้นได้เกิดเรื่องร้ายต่างๆ ขึ้น จนลือกันว่าต้นเหตุเพราะการเนรเทศท่าน
อย่างไม่เป็นธรรม 
  ต่อมาท่านจึงได้รับการเคารพ ในฐานะเป็น เท็มมัง หรือ เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม  
   
   
  จากนั้นนำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
  ช่วงบ่ายนำท่านไปยัง บ่อน้ำแร่จิโกกุ หรือ  จิโคกุเมกุริ  เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
  ที่มีหลายสีปนกัน เช่นสีแดง สีฟ้า และ สีเขียว มีบ่อโคลนเดือดที่ปนด้วยแร่ธาตุเข้มข้น 
  แต่ละบ่อลึกประมาณ 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งควันพวยพุ่ง
  ออกมาจากรอยแยกของหิน และมีกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา ธรรมชาติเช่นนี้
จะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น 
   
   
  หลังจากบันทึกภาพจนจุใจแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอะโสะ 
  เช็คอินแล้วเชิญทุกท่านที่ห้องอาหารของโรงแรม
                 19.30 อาคารค่ำที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว เชิญท่านพักผ่อนในห้อง หรือลงไปอาบน้ำแร่ร้อน แบบ ญี่ปุ่นแท้ๆ  
  มอบเวลาให้ท่าน ออนเซ็น ที่มีทั้งแบบในอาคาร และนอกอาคารที่เปิดโล่ง
  เป็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี
  ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 
  พักที่โรงแรม  ใน อะโสะ  
   
วันที่สามของการเดินทาง   อะโสะ–นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ชมปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ–คุมาโมโต้ 
   
 เช้า อาหารเช้า ที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติอะโสะ - คุจู ตอนกลางของเกาะคิวชู 
  ตรงสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟ ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู และมีปากปล่องใหญ่ที่สุดในโลก
   (12 กิโลเมตร)  ภูเขาไฟนี้ยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชูและห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี 
  ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน 
   
   
   
  ขอเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามจากยอดเขาซึ่งท่านจะเห็นควัน
  ไฟพวยพุ่ง ออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟตลอดเวลา 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ ที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติ 
  เดิมเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น (ค.ศ.1887) 
  และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ อะโสะ
และภูเขาไฟคิวยิว
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ช่วงกลางวัน นำท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทไม้สีดำที่มีความใหญ่โตและสวยงาม
  ติดอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1607 โดยท่านคาโต้ คิโยมาสะไดเมียว  
  เป็นผู้ออกแบบและสร้างปราสาทที่มี ชื่อเสียงในญี่ปุ่น เช่น ปราสาทโอซาก้า และ นาโกย่า  
  ภายในบริเวณปราสาทเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ปลูกขึ้นพร้อมกับการสร้างปราสาทในครั้งแรก
  ด้วยเหตุผลที่ว่า “ ในยามเมื่อเกิดสงคราม คนในปราสาทจะไม่ขาดแคลนอาหาร”
  หลังจากบันทึกภาพปราสาทที่สวยงามนี้จนพอใจแล้ว นำท่านเดินทางไปยังเมือง ซาเซโบ
    
    
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร   
  หลังอาหารแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ในบรรยากาศโรแมนติก
  ของรีสอร์ทสุดหรูในเกาะคิวชู 
  พักที่โรงแรม ใน ซาเซโบ
   
วันที่สี่ของการดินทาง ซาเซโบ–เฮ้าส์เทนบอช/หมู่บ้านฮอลแลนด์-ฟุคุโอกะ–ช้อปปิง 
   
 เช้า อาหารเช้าที่ โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่านไปยัง เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น 
  ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน   
  เช้าเข้าชม "เฮ้าส์ เทน บอช" .. เมืองฮอลแลนด์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
  ที่รวมสถาปัตยกรรมศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัทช์ ไว้ด้วยกัน
  พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ  มอบเวลาให้ท่านสนุกสนาน และตื่นเต้น
  กับบรรยากาศรอบๆ เหมือนกับท่านกำลังอยู่ในประเทศฮอลแลนด์  ที่มีกังหันแบบฮอลแลนด์ 
  ทุ่งดอกไม้ต่างๆ  เช่นทุ่งดอกกุหลาบ และดอกไม้ตามฤดูกาล แบ่งเวลาไปล่องเรือ
  ชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอช ส่วนท่านที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ก็เลือกไปที่ โรงภาพยนตร์ 
  และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่
   ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริง  พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง
  ใน FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ที่ให้ท่านร่วมผจญภัย
  ไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่าน เป็นดารานำแสดงด้วย 
  หลังจากสนุกสนานในหมู่บ้านฮอลแลนด์จนจุใจแล้ว เชิญทุกท่านพร้อมกันที่ประตูทางออก
  เพื่อไปยังภัตตาคาร
   
   
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  รถโคชคันเดิม นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ชึ่งเป็นเมืองชายฝั่งด้านเหนือของเกาะคิวชู
  และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 1.4 ล้านคน สมัยเอโดะ
  มีแม่น้ำนากะ ซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่แบ่งเมืองแห่งนี้ออกเป็นสองฝาก ฝั่งตะวันตกเรียกว่า ฟุคุโอกะ
  ฝั่งตะวันออก เรียกว่า ฮากาตะ จนกระทั่งในปี 1889  ได้รวม 2 ฝั่ง เข้าด้วยกัน
  และเรียกชื่อเป็นทางการเมืองฟุคุโอกะ เรียกว่า ฮากาตะ จนกระทั่งในปี 1889 รวม 2 ฝั่ง
  เข้าด้วยกันและเรียกชื่อเป็นทางการเมืองฟุคุโอกะ แต่ถ้าพูดถึงสินค้าหรือ อาหารพื้นเมือง
  ฮากาตะ แทน เช่น ตุ๊กตาฮากาตะ แวะช้อปปิ้ง พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ที่มีสรรพสินค้า 
  คุณภาพระดับแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้อจนพอใจแล้วเดินทางต่อไปยังฟูกูโอกะ
  เชิญท่านสนุกกับการจับจ่ายหาซื้อของฝากติดมือกลับบ้าน ใน ห้างสรรพสินค้าแคนัลซิตี้  
  ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของ เมืองฟุคุโอกะ เป็นแหล่งรวมร้านค้ากับสินค้านานาชนิด
  สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์
  เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ เป็นที่ระลึกฝากคนที่บ้าน จนถึงเวลานัด
  นำท่านไปยังภัตตาคาร 
 ค่ำ อาหารค่ำแบบญี่ปุ่นที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ใน ฟุคุโอกะ
   
 วันที่ห้าของการเดินทาง ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
   
 เช้า อาหารเช้า ที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้วนำท่านไปยัง สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ
 11.35 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
 กลางวัน อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
 14.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   
   ***************************

 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เทศกาลชิบะซากุระ ซับโปโร ฮอกไกโด article
โอซาก้า/เกียวโต/ทาคายาม่า/นิกโก้/โตเกียว article
โอซาก้า/เกียวโต/ทาคายาม่า/โตเกียว article
ฟุคุโอกะ/อิโรชิมา/โอคายามาะ/โกเบ/โอซาก้า
เซนได/นิกโก้/โตเกียว
โอซาก้า / เกียวโต / นาโกย่า / โตเกียว 6 วัน 5 คืน article
โอซาก้า/เกียวโต/ทาคายาม่า/โตเกียว article